ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN PNTECHCONS NĂM 2017

Ngày 16/06/2017 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất (5 sao) số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (PNT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2017 của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN PNTECHCONS NĂM 2017

Tham dự đại hội có 87 đại biểu, đại diện cho 72,19% tổng số cổ phần có quyền dự họp và biểu quyết tại hội nghị. Hội nghị do Chủ tịch đoàn gồm ông Trần Văn Triệu – Chủ tịch HĐQT, ông Ngô Như Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và ông Lê Hữu Sơn – Thành viên HĐQT điều hành.

Thay mặt ban điều hành, ông Ngô Như Hùng – Tổng Giám đốc Công ty đã đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Theo đó, năm 2016 Pntechcons tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do chưa hoàn thành quyết toán chuyển thể giai đoạn Nhà nước. Mặc dù, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã cố gắng, nỗ lực, song chưa hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, Công ty cũng đã có những bước chuẩn bị nhất định như: đẩy mạnh việc tìm kiếm các dự án mới, tiếp tục tái cấu trúc lại bộ máy, đầu tư kinh doanh ngắn hạn… nhằm tạo đà cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Ngoài ra, Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng khác như:

 • Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2016 và Kế hoạch SX-KD năm 2017;
 • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017;
 • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017;
 • Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
 • Tờ trình về việc chuyển từ quỹ Đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
 • Tờ trình về Phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
 • Tờ trình về Kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
 • Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016; Kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017;
 • Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 • Tờ trình về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên;
 • Danh sách ứng viên vào vị trí Kiểm soát viên nhiệm kỳ (2014-2018). Hội nghị đã bầu ra Kiểm soát viên là ông Lê Hoàng Phi với tỉ lệ đạt 99,41% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Bằng tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Năm 2017, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch, mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.