ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN PNTECHCONS NĂM 2019

Ngày 19/04/2019 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, quận Phú Nhuận, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (PNT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN PNTECHCONS NĂM 2019

Đại hội năm nay gồm các nội dung như: thông qua phương án hoạt động SX-KD nhiệm kỳ IV và kế hoạch SX – KD năm 2019, thông qua tờ trình xin bổ sung ngành nghề kinh doanh và đặc biệt là bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (năm 2019-2023)

Tham dự đại hội có 48 đại biểu và 63 đại biểu ủy quyền, đại diện cho 88,30% tổng số cổ phần có quyền dự họp và biểu quyết tại hội nghị. Đoàn chủ tọa điều hành hội nghị gồm: ông Dương Dũng Nhân – Chủ tịch HĐQT, ông Ngô Như Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và ông Lê Hữu Sơn – Thành viên HĐQT.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung chính như:

 • Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty nhiệm kỳ III (2014-2019), phương hướng hoạt động SX-KD nhiệm kỳ IV (2019-2023) và kế hoạch SX-KD năm 2019;
 • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019;
 • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019;
 • Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 • Tờ trình về Phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
 • Tờ trình về Kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
 • Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 • Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018);

Bên cạnh các nội dung mang tính thường niên nêu trên, đại hội còn thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và chuyển từ đăng ký giao dịch cổ phiếu (UPCOM) sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận năm 2019 bầu ra thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023).

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023) gồm:

 1. Ông Dương Dũng Nhân
 2. Ông Lê Hữu Sơn
 3. Ông Ngô Như Hùng
 4. Ông Nguyễn Thành Nhơn
 5. Ông Văn Bá Dương

Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023) gồm:

 1. Bà Trần Kim Hoàn
 2. Ông Lê Hoàng Phi
 3. Ông Đỗ Quý Nhật Quang

Với nhiều nội dung quan trọng được thông qua, cùng với việc bầu ra thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023) đã thể hiện sự thành công tốt đẹp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.