ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN PNTECHCONS NĂM 2018

Ngày 26/04/2018 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất (5 sao) số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (PNT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2018 của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN PNTECHCONS NĂM 2018

Tham dự đại hội có 86 đại biểu, đại diện cho 73,21% tổng số cổ phần có quyền dự họp và biểu quyết tại hội nghị. Hội nghị được điều hành bởi Chủ tịch đoàn gồm ông Trần Văn Triệu – Chủ tịch HĐQT, ông Ngô Như Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và ông Lê Hữu Sơn – Thành viên HĐQT.

Tại đại hội, ông Ngô Như Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty. Theo đó, năm 2017 Công ty vẫn còn những khó khăn, song ban điều hành đã có những chiến lược kinh doanh ngắn hạn phù hợp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 240,56% so với kế hoạch.

Ngoài ra, Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng khác như:

  • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;
  • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;
  • Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
  • Tờ trình về Phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
  • Tờ trình về Kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
  • Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
  • Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018).

Các nội dung chương trình của đại hội được nhất trí với tỷ lệ phiếu bầu cao. Đặc biệt, đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018). Bằng tỷ lệ phiếu bầu đạt 97,9%, ông Dương Dũng Nhân đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III.

Việc thông qua nhiều nội dung quan trọng với sự nhất trí cao thể hiện sự thành công tốt đẹp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.