ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN PNTECHCONS NĂM 2020

Ngày 16/06/2020 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, quận Phú Nhuận, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (PNT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN PNTECHCONS NĂM 2020

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đại hội có 22 đại biểu tham dự, đại diện cho 69,60% tổng số cổ phần có quyền dự họp và biểu quyết tại hội nghị. Đoàn chủ tọa điều hành hội nghị gồm: ông Dương Dũng Nhân – Chủ tịch HĐQT, ông Ngô Như Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và ông Lê Hữu Sơn – Thành viên HĐQT.

Đại hội đã thông qua các nội dung chính như:

  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty
  • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020;
  • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020;
  • Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
  • Tờ trình về Phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
  • Tờ trình về Kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
  • Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

Ngoài các nội dung chính nêu trên, đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức Đại hội cổ đông bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác… vào Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty.

Việc thông qua nhiều nội dung quan trọng cùng với các ý kiến đóng góp của cổ đông tham dự, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận đã thành công tốt đẹp.